Về trang chủ
  1. 1. Giải thưởng Tour ngày.

 

Top Tour 2K Tour 5K Tour 10K Tour 50K Tour 100K
Giải thưởng Điểm Giải thưởng Điểm Giải thưởng Điểm Giải thưởng Điểm Giải thưởng Điểm
1 20K 2 50K 5 100K 10 500K 30 1M 50
2 10K 1 20K 2 50K 5 200K 20 500K 40
3 10K 1 20K 2 100K 10 200K 30
4 1 50K 5 100K 25
5 1 50K 5 100K 20
6-10 2 10
11-15 5
16-20 2
  1. 2. Giải thưởng Tour tuần.

 

Điều kiện tham gia Tour tuần: Chọn top 100 tổng điểm tính từ thứ bảy đến 24h00 thứ sáu (Tour diễn ra vào 21h ngày thứ bảy kế tiếp, được khởi tạo sau khi tổng kết xong điểm của tuần).

 

 

Top Giải thưởng Tour Tuần Điểm
1 10M 500
2 2M 200
3 1M 100
4-5 500K 50
6-10 200K 30
11-15 100K 20
16-20 100K 10
21-50 5
51-100 0

 

  1. 3. Giải thưởng Tour tháng (Vip Tour).

 

Diễn ra vào 21h00 chủ nhật cuối cùng của tháng.

Điều kiện tham gia: Lấy 150 top tổng điểm 4 tuần (một số tháng có 5 tuần) trước đó, chỉ tính điểm của tour tuần.

 

Top Giải thưởng Vip Tour
1 200M
2 30M
3 10M
4 5M
5 2M
6-10 1M
11-15 500K
16-20 200K

Tiếng Anh và các ngôn ngữ khác:

 

 

  1. 1. Daily Tour.

 

Top Tour 10K Tour 50K Tour 10K Tour 50K Tour 100K
Prize Points Prize Points Prize Points Prize Points Prize Points
1 20K 2 50K 5 100K 10 500K 30 1M 50
2 10K 1 20K 2 50K 5 200K 20 500K 40
3 10K 1 20K 2 100K 10 200K 30
4 1 50K 5 100K 25
5 1 50K 5 100K 20
6-10 2 10
11-15 5
16-20 2

 

  1. 2. Weekly Tour.

Conditions for participating in the Weekly Tour: Choose the top 100 total points from Saturday to 24h00 Friday (Tour takes place at 21:00 on the next Saturday, which is created after the week’s points are summarized).

 

 

Top Prize Points
1 10M 500
2 2M 200
3 1M 100
4-5 500K 50
6-10 200K 30
11-15 100K 20
16-20 100K 10
21-50 5
51-100 0

 

  1. 3. Monthly Tour (Vip Tour).

 

Take place at 9pm on the last Sunday of the month.

Conditions of participation: Get the top 150 points total 4 weeks (some months have 5 weeks) before, only calculate the point of the week tour.

 

 

Top Prize Vip Tour
1 200M
2 30M
3 10M
4 5M
5 2M
6-10 1M
11-15 500K
16-20 200K