Về trang chủ

Luật áp dụng trong Tour Sâm lốc: Luật chơi Sâm lốc solo

 

  1. 1. Giải thưởng Tour ngày.
Top Tour 2K Tour 5K Tour 10K Tour 20K Tour 50K
Giải thưởng Điểm Giải thưởng Điểm Giải thưởng Điểm Giải thưởng Điểm Giải thưởng Điểm
1 20K 2 50K 5 100K 10 200K 30 500K 50
2 10K 1 20K 2 20K 5 50K 10 100K 20
3     10K 1 10K 2 20K 5 50K 10
4         10K 2 20K 5 50K 10
5-8           0   2   5
9-16           0   0   2
  1. 2. Giải thưởng Tour tuần.

 

Điều kiện tham gia Tour tuần: Chọn top 128 tổng điểm tính từ 0h00 thứ năm đến 24h00 thứ tư (Tour diễn ra vào 21h ngày thứ năm kế tiếp, được khởi tạo sau khi tổng kết xong điểm của tuần).

 

 

Top Giải thưởng Tour Tuần Điểm
1 10M 500
2 2M 200
3-4 1M 100
5-8 200K 50
9-16 100K 20
17-32 0 10
33-64 0 5

 

 

 

  1. 3. Giải thưởng Tour tháng (Vip Tour).

 

Diễn ra vào 21h00 thứ sáu cuối cùng của tháng.

Điều kiện tham gia: Lấy 128 top tổng điểm 4 tuần (một số tháng có 5 tuần) trước đó, chỉ tính điểm của tour tuần.

 

Top Giải thưởng Vip Tour
1 200M
2 20M
3-4 10M
5-8 1M
9-16 200K
17-32 100K

 

Tiếng Anh và các ngôn ngữ khác:

 

The rules applies in Go-On Special Tour: Rules of Go_On Special solo

 

  1. 1. Daily Tour.

 

Top Tour 2K Tour 5K Tour 10K Tour 20K Tour 50K
Prize Points Prize Points Prize Points Prize Points Prize Points
1 20K 2 50K 5 100K 10 200K 30 500K 50
2 10K 1 20K 2 20K 5 50K 10 100K 20
3     10K 1 10K 1 20K 5 50K 10
4         10K 1 20K 5 50K 10
5-8           0   2   5
9-16           0   0   2

 

  1. 2. Weekly Tour.

 

Conditions for participating in the Weekly Tour: Choose the top 128 total points from 0h00 Thursday to 24h00 Wednesday (Tour takes place at 21:00 on the next Friday, which is created after the week’s points are summarized)

 

 

Top Prize Points
1 10M 500
2 2M 200
3-4 1M 100
5-8 200K 50
9-16 100K 20
17-32 0 10
33-64 0 5
  1. 3. Monthly Tour (Vip Tour).

 

Take place at 9pm on the last Friday of the month.

Conditions of participation: Get the top 128 points total 4 weeks (some months have 5 weeks) before, only calculate the point of the week tour.

 

Top Prize Vip Tour
1 200M
2 20M
3-4 10M
5-8 1M
9-16 200K
17-32 100K